Z niewoli do niepodległości

Wystawa "Z niewoli do niepodległości" otwiera w przasnyskim muzeum obchody rocznicy stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Poświęcona jest osobie naszego wybitnego rodaka kardynała Aleksandra Kakowskiego. Urodził się 5 lutego 1862 r. w Dębinach niedaleko Przasnysza, w rodzinie drobnoszlacheckiej. W domu rodzinnym dorastał w religijnej i patriotycznej atmosferze. Po ukończeniu szkoły elementarnej w Przasnyszu i gimnazjum w Pułtusku zdecydował się na wstąpienie do warszawskiego seminarium duchownego. Następnie kontynuował naukę w Akademii Duchownej w Petersburgu i na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Ten ostatni ukończył z tytułem doktora prawa kanonicznego. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1886 r. przez wiele lat pełnił różne funkcje na terenie archidiecezji warszawskiej. W 1910 r. został doktorem teologii i rektorem Akademii Duchownej w Petersburgu. Po śmierci arcybiskupa Wincentego Teofila Popiela został nowym arcybiskupem warszawskim. Podczas I wojny światowej był świadkiem i uczestnikiem wielu historycznych wydarzeń. Po powołaniu w październiku 1917 r. Rady Regencyjnej został jednym z jej trzech członków, razem ze Zdzisławem Lubomirskim i Józefem Ostrowskim. Działalność Rady Regencyjnej, choć mocno ograniczana przez władze niemieckie, położyła solidne podstawy pod odbudowę przyszłego państwa polskiego. Rozwiązała się w listopadzie 1918 r. przekazując swoje kompetencje na ręce Józefa Piłsudskiego. Aleksander Kakowski pełnił funkcję arcybiskupa warszawskiego do swojej śmierci w grudniu 1938 r. Pochowany został na cmentarzu na Bródnie. Wystawa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Na wystawie znajdują się eksponaty ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej Biblioteki Seminarium Metropolitalnego Warszawskiego, Archiwum Diecezjalnego w Płocku, Muzeum regionalnego w Pułtusku, Muzeum historycznego w Przasnyszu oraz Waldemara Krzyżewskiego.


Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa z okazji 590 rocznicy nadania Praw Miejskich

W dniu 15 września odbył się wernisaż wystawy „Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa z okazji 590. rocznicy nadania praw miejskich”.
Zarówno wystawa, jak i inne działania zostały dofinansowane w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wkład własny sfinansowało Miasto Przasnysz. Za pomoc finansową składamy serdeczne podziękowania MKiDN, a także władzom Przasnysza.

W skład programu wchodzą następujące wydarzenia:

  • zorganizowanie wystawy „Z kart historii Przasnysza...”,

  • wydanie katalogu wystawy,

  • pochód historyczny,

  • sesja popularnonaukowa.

Dotychczas zrealizowaliśmy dwa punkty: zorganizowanie wystawy i wydanie katalogu.

Dnia 10 października zaprosimy Państwa na pochód historyczny, który rozpocznie się Mszą Świętą w kościele farnym w intencji mieszkańców Przasnysza. W pochodzie wezmą udział m.in. uczniowie przasnyskich szkół, domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu i mieszkańcy miasta.Dnia 1 grudnia odbędzie się sesja popularnonaukowa „590-lecie nadania Przasnyszowi praw miejskich”, w której wezmą udział archeolodzy i historycy specjalizujący się w historii Przasnysza i Północnego Mazowsza.
Wystawa „Z kart historii Przasnysza. Wystawa czasowa zorganizowana z okazji 590. rocznicy nadania praw miejskich” powstała ze zbiorów Muzeum Historycznego w Przasnyszu oraz następujących instytucji i osób prywatnych:

Archiwum Diecezjalnego w Płocku,
Archiwum Głównego Akt Dawnych,
Archiwum Akt Nowych,
Archiwum Państwowego w Opolu,
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,
Muzeum Diecezjalnego w Płocku,
Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
Muzeum Regionalnego w Pułtusku,
Zgromadzenia Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu,
Stowarzyszenia Protektor,
Tadeusza Bonisławskiego,
Michała Chrzanowskiego,
Marka Gadomskiego,
Waldemara Krzyżewskiego,
Mirosława Krejpowicza,
i Cezarego Pykały.

Dziękujemy wszystkim wymienionym instytucjom i osobom.
Podziękowania kierujemy również do pani Joanny Strękowskiej za skład i projekt graficzny katalogu, a także projekt zaproszenia, plakatu i plansz narracyjnych oraz do państwa Joanny i Jerzego Maciejewskich za druk katalogów, plakatów i zaproszeń.
Za pomoc przy montażu wystawy składamy podziękowania pani Anecie Miłoszewskiej i panu Andrzejowi Drejerskiemu.

Autorami scenariusza wystawy są: Bartosz Drejerski i Monika Miłoszewska, która również jest koordynatorem projektu.
Wystawie będą towarzyszyły lekcje muzealne o następującej tematyce:

„Pradzieje Ziemi Przasnyskiej”

„Złoty Wiek Przasnysza”

„Przasnysz w fotografii”

Planowane jest przeprowadzenie po 10 lekcji dotyczących każdego tematu wg scenariuszy przygotowanych przez pracowników muzeum. Lekcje adresowane są do uczniów na wszystkich etapach kształcenia.
W ramach projektu wydaliśmy katalog, w którym zamieszczono 70 fotografii obiektów prezentowanych na wystawie (fot. Robert Olszak) i 100 not katalogowych. Katalog zawiera również teksty specjalistyczne.
Na wystawie prezentujemy historię miasta przedstawioną w czterech blokach tematycznych: pradzieje ziemi przasnyskiej, narodziny miasta, czasy nowożytne, czasy najnowsze. Wystawa i katalog przystosowane są dla osób z niepełnosprawnością wzroku w postaci tyflografik, druku transparentnego i narracji Brajlem.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz organizatora muzeum -  Miasto Przasnysz.